Հայոց լեզու, 8-րդ դասարան, 18.10.2021

Գրաբարի օրեր: Թարգմանչաց տոն

Փոխադրում ենք գրաբարից ժամանակակից հայերենի:

1.Յայնմ աւուր մատեան աշակերտքն առ Յիսուս եւ ասեն. ո՞վ իցէ ի մէնջ մեծ յարքայութեան երկնից։ Եւ կոչեաց առ ինքն Յիսուս մանուկ մի, կացոյց զնա ի մէջ նոցա եւ ասէ. ամեն ասեմ ձեզ, եթէ ոչ դարձջիք եւ եղիջիք իբրեւ զմանկտի, ոչ մտանիցէք յարքայութիւն  երկնից: Արդ` որ խոնարհեցուցանէ զանձն իբրեւ զմանուկս զայս, նա է մեծ յարքայութեան երկնից: Եւ որ ոք ընկալցի մանուկ մի այսպիսի յանուն իմ, զիս ընդունի:  

յայնմ աւուր                               — այն օրը

մատեան առ Յիսուս                — մոտեցան Հիսուսին, Հիսուսի մոտ

ի մէնջ                                         — մեզնից, մեզանից

յարքայութեան երկնից            — երկնի արքայությունում

կոչեաց                                         — կանչեց

առ ինքն                                      — իր մոտ

մանուկ մի                                   — մի մանուկ

իբրեւ զմանուկս զայս               — իբրև այս մանուկը, այս մանկան նման

կացոյց                                          —  կանգնեցրեց

ոչ դարձջիք                                  — չդառնաք, չեք դառնա, չպիտի դառնաք, չեք դառնալու

ոչ եղիջիք                                     — չլինեք, չեք լինի, չպիտի լինեք, չեք լինելու

իբրեւ զմանկտի                           — իբրև մանուկներ, մանուկների նման

ոչ մտանիցէք                                — չմտնեք, չեք մտնի, չպիտի մտնեք, չեք մտնելու

ոք                                                    — ով, մեկը, ինչ-որ մեկը

ընկալցի                                        — ընդունի, կընդունի, պիտի ընդունի, ընդունելու է

յանուն իմ                                      — իմ անունով

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն ու բառակապակցություններն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

զանձնընդունիխոնարհեցուցանէմանուկ մի այսպիսիի մէջ նոցա։

Հանուն (յանուն), ընկալել բառերի այսօրվա իմաստները համեմատի՛ր գրաբարյան իմաստների հետ, այդ իմաստների միջև փորձի՛ր կապ գտնել։

2. Ազգ երթայ եւ ազգ գայ. եւ  երկիրս յաւիտեան կայ: Ծագէ արեգակն եւ մտանէ արեգակն եւ ի տեղի իւր ձգի ի ծագել իւրում: Ելանէ ընդ հարաւ եւ պատի ընդ հիւսիսիւ, պատելով պատի. գնայ հողմ եւ ի շրջանս իւր դառնայ հողմ: Ամենայն ուղխք ի ծով գնան, եւ ծով ոչ լնու. ի տեղի յոր ուղխք գնան` անդ նոքին դառնան ի գնալ:    

երկիրս                       — այս երկիրը

մտանէ                        — մտնում է (մայր)

ձգի                               — ձգում է, ձգվում է

պատի                          — շրջվում է

ոչ լնու                          — չի լցվում

դառնան                       — դառնում են, շրջվում են, պտտվում են

ի տեղի իւր                  — իր տեղը

ի ծագել իւրում           — իր ծագելու ժամանակ

ընդ հարաւ                  — հարավով, հարավի վրայով

ընդ հիւսիսիւ              — հյուսիսով, հյուսիսի տակ

ի շրջանս իւր               — իր շրջաններում

ամենայն                       — բոլոր, ամեն, ամեն մի

ուղխ                              — հեղեղ, վտակ

անդ                                — այնտեղ

ի գնալ                            — գնալու, գնալու համար

նոքին                             — նույները

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

Ուղխք, երթայ, գայ, ծագէ, ելանէ, գնայ, դառնայ, գնան:

Հատվածն աշխարհաբա´ր դարձրու:

Ո՞ր նախադասությունը կառանձնացնես, իբրև առանձին ասույթ:

Փոխադրիր` քո դատողություններն ավելացնելով:

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Գրաբարի օրեր: Թարգմանչաց տոն նախագծով պատրաստում ենք նախագծային աշխատանքներ՝ ձայնագրություններ՝ ընտրելով նշվածներից մեկը (կարող ես վերցնել որևէ հատված):

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s