Հայոց լեզու, 8-րդ դասարան, 13.10.2021

 Մի՛ յապաղեր բարի առնել կարօտելոյ, յորժամ ձեռնհաս իցես օգնել նմա: Մի՛ նիւթեր բարեկամի քում չարիս` որ յեցեալ իցէ ի քեզ: Մի՛ թշնամասէր լինիր մարդոյ ի տարապարտուց, զի մի չար ինչ գործիցէ քեզ:   

  

յապաղեմ                    — հապաղել, դանդաղել.

մի՛ յապաղեր               -մի՛ հապաղիր, մի՛ դանդաղիր

առնել                            — անել, շինել, ստեղծել, արարել

կարօտեալ                  — խեղճ, կարիքավոր

կարօտելոյ                  — կարոտյալի(ն)

յորժամ                        — երբ, հենց որ

իցես                            — լինես, կլինես, պիտի լինես

մի՛ նիւթեր                    — մի՛ նյութիր

չարիս                            — չարիք

յեցեալ                                      — հենված

յուսացեալ                  — հուսացած, հույս դրած

իցէ                                — լինի, կլինի, պիտի լինի

ի տարապարտուց       — հենց այնպես, դատարկ տեղը, իզուր, հանիրավի

ինչ                                — ինչ-որ բան, մի բան

չար ինչ                        — չար (մի) բան

մի գործիցէ                   — չգործվի, չի գործվի, չպիտի գործվի

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Ձեռնհաս բառի իմաստը բացատրիր` բացատրելով կազմությունը:

Հատվածն աշխարհաբար փոխադրի՛ր։

Լաւ են երկու քան զմի, որոց գոն վարձք բարի ի վաստակս նոցա։ Զի եթէ գլորիցի մին` կանգնեսցէ զնա ընկեր իւր. եւ վա˜յ միումն յորժամ գլորիցի, եւ ոչ գուցէ մեւս` որ յարուցանիցէ զնա: 

քան զմի                   — քան մեկը

գոն                            — կան, գոյություն ունեն

վարձք բարի            — բարի վարձ

ի վաստակս նոցա  — նրանց վաստակ(ներ)ում, նրանց աշխատանքում

գլորիցի                     — գլորվի, կգլորվի, պիտի գլորվի

կանգնեսցէ                — կանգնի, կկանգնի, պիտի կանգնի, կանգնելու է

միումն                       — մեկին

յորժամ                       — երբ, երբ որ

ոչ գուցէ                     — գոյության չունենա, չլինի, չի լինի, չպիտի լինի

յարուցանիցէ            —  բարձրացնի, կբարձրացնի, պիտի բարձրացնի

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Գուցէ բառի այսօրվա իմաստը համեմատի՛ր գրաբարյան իմաստի հետ. ի՞նչ առնչություն կա այդ երկու իմաստների միջև։ Հատվածն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Հետևությո՛ւ ն արա և դա որպես խրատ գրի՛ր։

Լրացուցիչ կրթություն (տանը)

Կպատասխանես հարցերին:

  • Հաճա՞խ ես օգտվում թարգմանություններից:
  • Հիմնականում ո՞ր լեզվով ես ընթերցում, դիտում, լսում: Ինչո՞ւ:
  • Կա՞ դեռևս հայերեն չթարգմանված որևէ նյութ (գիտական, գեղարվեստական, այլ), որի թարգմանությանն անհամբեր սպասում ես:
  • Փորձե՞լ ես քո նախաձեռնությամբ, ցանկությամբ որևէ բան թարգմանել: Ըստ քեզ՝ ինչպե՞ս է ստացվել:
  • Ի՞նչ կառաջարկես՝ դասարանախմբով հայերեն թարգմանելու ու հրապարակելու համար:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s