Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն

Վերապատրաստման կենտրոնի բլոգ
Ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստման մոդուլ
Վերապատրաստման ծրագիր․Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈւԹՅՈւն․ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄՈԴՈւԼ

Վերապատրաստող մասնագետներ՝ Վարդան Կարապետյան, Աշոտ Տիգրանյան
Վերապատրաստվող խումբ՝ վերապատրաստվող ուսուցիչներ

Ժամաքանակը՝ 10 ժամ
Կրեդիտների քանակը՝ 1

Բովանդակությունը՝

Թեմա 1․ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում կրթական գործընթացի մասնակիցների իրավունքների ու պարտականությունների ներկայացում

Կրթահամալիրում գործում են մանկավարժական աշխատողի, սովորողի և ծնողի իրավունքներն ու պարտականությունները՝ Հանրակրթության մասին «ՀՀ օրենքում» սահմանված կարգով։ Յուրաքանչյուրը կանխավ ծանոթանում է իր իրավունքներին և պարտականություններին։

Թեմա 2․ Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման սկզբունքները, հիմնական բաժինների ընդհանրական բովանդակության ներկայացում

Թեմա 3․ Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի, կամավոր ատեստավորման և տարակարգի շնորհման հիմնական գործընթացները

Ուսուցչի կամավոր ատեստավորման առկա ձևաչափը չի ապահովում նրա մասնագիտական, մանկավարժական գործունեության լիարժեք, բազմակողմանի ստուգում, որակում։ Թեստավորումը հնացած, իրեն վաղուց չարդարացրած տարբերակ է։

Թեմա 4․ Հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և պաշտոնային պարտականությունները

  • ՀՀ կառավարության որոշում․2010թ․, 1391-Ն/՝ Ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և պաշտոնային նկարագրերը
  • Ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնային պարտականությունները
    Ծանոթանալ ՀՀ կառավարության 2010թ․ 1391-Ն  որոշումով սահմանված ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնական անվանացանկին և պաշտոնային նկարագրերին՝
    ՀՀ կառավարության որոշում․2010թ․, 1391-Ն

Կրթահամալիրում, պայմանավորված ուսուցման կազմակերպման առանձնահատկություններով, կան նաև այլ հաստիքներ։

Պարապմունք 5

Կարծիք դասընթացի մասին

Դասընթացն օգնեց ամփոփել գիտելիքները հանրակրթական ոլորտում օրենսդրական կարգավորումների շուրջ և դիտարկել առկա խնդիրները։

Մոդուլը մշակեցին՝ Վարդան Կարապետյանը, Աշոտ Տիգրանյանը