Ինքնակրթության աշխատանքներ

Մայիս ամիսս առանձնացավ նրանով, որ սկսեցի հաճախել դասավանդող Բելլա Աբրահամյանի նախաձեռնած, դասավանդողների համար նախատեսված` իսպաներենի առցանց դասընթացին: Ապրիլ և մայիս ամիսներս նվիրել եմ մագիստրոսի կոչման համար Երախտագիտություն արտահայտող հաղորդակցական միջոցները ժամանակակից հայերենում թեմայով ուսումնասիրություն հեղինակելուն: Աշխատանքը թույլ տվեց նաև խորությամբ ուսումնասիրել լեզվաբանությանը հարակից գիտությունների շատ գաղափարներ: Շուտով կհրապարակեմ բլոգում: Աշխատանքս ամբողջական դարձնելու համար ուսումնասիրել եմ հինգ տասնյակից ավել աղբյուրներ.

ա) Տեսական

Հայերեն

1. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1965, 699 էջ:

2. Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի քերականություն: Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, «Լույս» հրատ., Եր., 1969, 439 էջ:

3. Աղայան Է., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1984, 372 էջ:

4. Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, հ. 5, ՀՍՍՌ ԳԱ հրատ., Երևան, 1965, 430 էջ:

5. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու. Ձևաբանություն, 4-րդ հրատ., ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 431 էջ:

6. Ավետիսյան Յու և այլք, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, 512 էջ:

7. Բադիկյան Խ., Դարձվածային ոճաբանություն (ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2000, 207 էջ:

8. Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները (կառուցվածքային վերլուծություն), ԳԱԱ հրատ., Երևան, 1986, 354 էջ:

9. Բեդիրյան Պ., Բառերի խորհրդավոր աշխարհից, «Սովետական գրող» հրատ., Երևան, 1985, 216 էջ:

10. Բեդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, «Լույս» հրատ., Երևան, 1973, 230 էջ:

11. Գաբրիելյան Յու., Լեզվական հաղորդակցության տեսություն (Ուսումնական ձեռնարկ), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, 66 էջ:

12. Գևորգյան Ե., Բարկության հայոց շարժութային 75 հոմանիշները (բանասիրական-հոգեբանական ուսումնասիրություն), ՀՊՄՀ հրատ., Երևան, 2016, 100 էջ:

13. Գևորգյան Ե., Շարժումների լեզուն. շարժաբանության ներածություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1988, 240 էջ:

14. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն (ուսումնական ձեռնարկ), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, 376 էջ:

15. Կովալյով Ա., Ստեպանով Ա., Շաբալին Ս., Հոգեբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ մանկավարժական ինստիտուտների համար, Երևանի համալս. հրատ., 1970, 596 էջ:

16. Հարությունյան Ս., Անեծքի և օրհնանքի ժանրը հայ բանահյուսության մեջ, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1975, 270 էջ:

17. Մարության Ա., Հայոց լեզվի ոճաբանություն, «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2000, 244 էջ:

18. Միրզոյան Վ., Ճարտասանություն, «Գրիգոր Տաթևացի» հրատ., Երևան, 2004, 386 էջ:

19. Նազարյան Ա., Գրիգորյան Հ., Էթիկետի հիմունքներ: Ուսումնական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2002, 155 էջ:

20. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ: Խոսքի տեսություն, գիրք առաջին, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1990, 424 էջ:

21. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները: Խոսքի տեսություն, գիրք երկրորդ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1991, 336 էջ:

22. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Հայաստանի ՍՍՀ ԳԱ հրատ, Երևան, 1974, 587 էջ:

23. Սուքիասյան Ա., Սուքիասյան Ք., Ֆելեքյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն): Դասագիրք բանասիր. ֆակուլտետի ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2017, 462 էջ:

Այլ լեզուներով

24. Ларина Т.В., Категория вежливости и стиль коммуникации, Москва, изд-во РУДН, 2009, 516 с..

25. Подольская Е., Социальная философия, изд-во НУА, Харьков, 2009, 544 с..

բ) Բառարաններ

Հայերեն

1. Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1976, 1615 էջ:

2. Աճառեան Հ., Եւրոպական փոխառեալ բառեր հայերէնի մէջ, Մխիթարեան տպարան, Վիեննա, 1951, 185 էջ:

3. Բեդիրյան Պ., Հայերենի դարձվածքների ընդարձակ բացատրական բառարան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 1410 էջ:

4. Գալստյան Ս., Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան, Երևանի համալս. հրատ., Երևան, 1975, 634 էջ:

5. Գայայեան Յ., Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի, Տպագրութիւն Գալֆա, Գահիրէ, 1938, 550 էջ:

6. Գևորգյան Ե., Հայոց շարժումային լեզվի բացատրական բառարան (շարժութարան), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, 688 էջ:

7. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հտ. 1-4, Երևան, 1969, 1972, 1974, 1980, 2763 էջ:

8. Հայրապետյան Ա., Օտար բառերի բառարան, հեղինակային հրատ., Երևան, 2011, 643 էջ:

9. Ջրբաշյան Է., Մախչանյան Հ., Գրականագիտական բառարան (2-րդ լրաց․ և վերամշ․ հրատ․), «Լույս» հրատ., Երևան, 1980, 350 էջ:

10. Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի հոմանիշների բառարան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1967, 685 էջ:

11. Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 1242 էջ:

12. Քրիստոնյա Հայաստան: Հանրագիտարան, Հայկական հանրագիտարանի գլխ. խմբ., Երևան, 2002, 1076 Էջ:

Այլ լեզուներով

13. Епишкин Н., Исторический словарь галлицизмов русского языка, изд-во ЭТС Москва, 2010, 5140 с..

14. Гейлман И., Ручная азбука и речевые жесты глухонемых, Москва, 1957, 596 с..

15. Мессинжер Ж., Словарь жестов, изд-во Рипол-классик, изд-во КОИЗ, Москва, 2019, 720 с..

գ) Ամսագրեր

1. Ադիլխանյան Ա., «Դու»/«Դուք» դիմելաձևերը հայերենի խոսքային էթիկետում, «Վէմ» համահայկական հանդես, հունվար-մարտ, 2019, № 1 (65), էջ 117-127:

2. Ադիլխանյան Ա., Հաղորդակցական իրավիճակի բաղադրատարրերը, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2019, № 1 (28), էջ 76-82:

3. Աղաջանյան Զ., Հաղորդակցական իրավիճակ և էթիկետային բանաձևերի հաջորդականության կարգը, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, № 1 (25), էջ 62-78:

4. Խաչատրյան Ա., Թոխմախյան Ռ., Հարալեզվական միջոցները հայկական միջավայրում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, № 7, 1978, էջ 60-70:

5. Սարգսյան Լ., Խոսքային Էթիկետ, «Վէմ» համահայկական հանդես, ապրիլ-հունիս, 2016, № 2 (54), էջ 9-26:

6. Սիմոնյան Լ., Հովհաննիսյան Կ., Մատաղը ժողովրդական սրբավայրում, Աստվածաբանության ֆակուլտետ-Տարեգիրք, 2017, էջ 173-185:

դ) Համացանցային աղբյուրներ