Գնահատում

Առաջին պարապմունք․ 3 ժամ 

Ծանոթանում ենք նորմատիվ փաստաթղթերում սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատմանը վերաբերող հատվածներին․ 

 • հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք, հոդված 18 1,2 կետեր, հոդված 27, կետ 7։
 • հանրակրթության պետական չափորոշիչ, VI, IX բաժիններ

Գործնական աշխատանք հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին

 • ե՞րբ են գնահատում
 • Գնահատում են` զգալով դրա անհրաժեշտությունը` որպես ուղղորդում սովորողի գործունեությանը։
 • ո՞վ է գնահատում
 • Ուսուցման գործընթացի ցանկացած կողմ, մասնակից` դասավանդողը, սովորողը, ծնողը։
 • ի՞նչն են գնահատում
 • Ուսուցմանը, կրթությանը, զարգացմանն ուղղված աշխատանքը։
 • ինչպե՞ս են գնահատում
 • Տարբեր դրսևորումներով` գնահատողական վերաբերմունք` խոսքային և ոչ խոսքային արտահայտում (խոսք, շարժույթ), գնահատողական այլ գործողություն, գնահատանիշ և այլն։
 • Ինչո՞ւ գնահատել։
 • Ուսուցման գործընթացի զարգացումն ուղենշելու համար։

Երկրորդ պարապմունք 3 ժամ

Փորձեք մեկնաբանել «գնահատումը` որպես սովորողի խրախուսման և շարունակական զարգացումն ապահովող միջոց» արտահայտությունը։

Գնահատման տարբեր դրսևորումները այս կամ այն կերպ միտված են սովորողի խրախուսմանը։ Եթե գնահատումն անգամ հուշի վատ, սովորողի կարողություններից ցածր արդյունքների կամ ուսումնական ընթացքի մասին, պետք է ուղղորդող, ուղենշող դեր ունենա, ցույց տա զարգացումն ու դրա հնարավոր դրսևորումները։ Գնահատման որևէ դրսևորում չպետք է փակուղի տանի սովորողին։

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի գործառույթներ։

 • Խրախուսում, ոգևորում,
 • Սովորողի ուսումնառության ներկա վիճակի բնորոշում, նկարագրում,
 • Սովորողի հետագա աշխատանքի, զարգացման ուղենշում,
 • Սովորողի հետ սեփական աշխատանքի բնորոշում, ուղղորդում

Փորձեք ձևակերպել գնահատման գործընթացի սկզբունքներ։

 • Սովորողի զարգացման դիտարկում,
 • Սովորողի ինքնագնահատման հմտությունների ներառում,
 • Ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանի բացահայտում,
 • Կրթական մի աստիճանից մյուսի անցման հնարավորության ապահովում,
 • Թափանցիկություն:

Երրորդ պարապմունք 3 ժամ

«38. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում ընթացիկ գնահատումն իրականացվում է քանակական (միավորային) և ձևավորող (ուսուցանող) ձևերով՝ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի կողմից հաստատված կարգով։» Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, բաժին IX։

Համացանցից գտեք գնահատման յուրաքանչյուր ձևի նկարագրությունը և առանձնահատկությունները։

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում ընթացիկ գնահատումն իրականացվում է քանակական (միավորային) և ձևավորող (ուսուցանող) ձևերով՝ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի կողմից հաստատված կարգով։

Քանակական (միավորային) գնահատման համար կիրառվում է 10 միավորային սանդղակ: 10 միավորային սանդղակում որևէ թիվ չի հանդիսանում անբավարար գնահատական, և յուրաքանչյուր նիշ նկարագրում է աշակերտի հաջողության որևէ մակարդակ: Քանակական գնահատումը ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները, սկսվում 1 միավորից և չունի անբավարար սանդղակ։

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կարող են կիրառել գնահատման այլ համակարգ, որը համապատասխանեցվում է 10 միավորային սանդղակին:

Ձևավորող (ուսուցանող) գնահատման մեթոդներն ու ձևաչափն ընտրում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը:

Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում գնահատումն իրականացվում է ուսումնական տարվա ընթացքում (ընթացիկ), կիսամյակի և ուսումնական տարվա ավարտին (ամփոփիչ) և հանրակրթական ծրագրի յուրաքանչյուր աստիճանի ավարտին (ամփոփիչ ատեստավորում)։ Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:

1-4-րդ դասարաններում և 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում միավորային գնահատում չի իրականացվում: Ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով, իսկ, որպես տարեկան ամփոփիչ գնահատական, կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական առաջադիմության բնութագիրը՝ համաձայն կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի:

Միավորային գնահատումը կիրառվում է սկսած 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից:

Այլընտրանքային ծրագրեր իրականացնելու դեպքում կարող է գործել գնահատման այլ կարգ:

Հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական քննությունների ժամանակ կրթության կառավարման լիազորված մարմնի որոշմամբ կարող են կիրառվել գնահատման այլ համակարգեր:

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողի գիտելիքների քանակական (միավորային) ընթացիկ գնահատումն ու ամփոփիչ ատեստավորումը կարող է իրականացվել ըստ իրենց անհատական ուսուցման պլանի՝ 10 միավորային սանդղակով:

ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ

Ձևավորող գնահատումը ուսուցչի կողմից գնահատման 5 բաղադրիչների պլանավորված և պարբերական օգտագործումն է ամենօրյա աշխատանքում (Գծակարգ):

·       Ուսուցչի կողմից արդյունավետ հետադարձ կապի ապահովում:

· Սովորողների ակտիվ մասնակցություն սեփական ուսումնառության գործընթացին:

·  Ուսուցման գործընթացի ճշգրտում և շտկում՝ հաշվի առնելով գնահատման արդյունքները:

· Գնահատման՝ սովորողների մոտիվացիայի և ինքնագնահատականի վրա խորքային ազդեցության գիտակցում, որն իր հերթին կարևոր ազդեցություն ունի ուսուցման արդյունավետության վրա:

·    Սովորողների կողմից իրենց գիտելիքները ինքնուրույն գնահատելու ունակության ձևավորում: 

Ձևավորող գնահատման առանձնահատկությունն այն է, որ գնահատման հնարները կիրառվում են յուրաքանչյուր դասին: Նշանակում է՝ ուսուցիչը և սովորողները կարող են արդեն ամենավաղ փուլերից սկսած՝ ազդեցություն ունենալ ուսուցման և առհասարակ կրթության որակի բարելավման վրա: Ձևավորող գնահատումը կիրառվում է թե՛ ուսուցչի, թե՛ սովորողի համար ընդունելի հնարներով:

Ուսուցման գործընթացում գնահատման օբյեկտը սովորողի գործունեությունն է (ոչ թե սովորողը), որն ուղղված է սովորողի ուսումնառության նպատակի իրագործմանը: Հետևաբար, գնահատման բոլոր ձևերի ու տեսակների հիմքը ուսուցման նպատակի ձևակերպումն է:

Դասի հիմքը ուսուցման նպատակն է. և՛ ուսուցչի և՛ սովորողի ողջ գործունեությունը պետք է ուղղված լինի այդ նպատակի իրագործմանը: Նպատակով են պայմանավորվում դասի ընթացքը, մեթոդների, միջոցների ու գնահատման ընտրությունը:

Յուրաքանչյուր դասին ուսուցչի համար կարևոր է խորհել հետևյալ հարցերի շուրջ.

·      Որքանո՞վ են սովորողները հասկացել անցած նյութը:

·      Ինչպե՞ս կարող եմ ստուգել:

·      Ո՞ր առաջադրանքն էր դժվար սովորողների համար:

·  Եթե առաջադրանքը դժվարություն է առաջացրել, ապա ի՞նչ պետք է փոխել դասավանդման մեթոդներում:

Գոյություն ունեն սովորողների ակտիվության մի քանի ուղղություններ.

 • ուսուցման նպատակների և արդյունքների ընկալում, 
 • սովորողների կողմից գնահատման չափանիշների ընկալում,
 • ուսուցչի կողմից համապատասխան հնարների կիրառում:

Դասի նպատակի ընկալումը թույլ է տալիս սովորողին դառնալ գործընթացի կազմակերպման գործուն մասնակիցը: Վերջնարդյունքները ևս պետք է հասկանալի լինեն սովորողներին՝ նրանց դարձնելով գնահատման չափանիշների մշակման մասնակից: Նպատակներն ու ակնկալվող արդյունքները պետք է ակնառու ներկայացված լինեն (գրատախտակին, պաստառին, էկրանին և այլն), որպեսզի ուսուցիչն ու սովորողները հնարավորություն ունենան անդրադառնալու դրանց և ստուգելու իրենց ձեռքբերումները:

Ձևավորող գնահատումը ուսուցչի և սովորողների համատեղ հետադարձ կապի անընդհատությունն է՝ երկկողմ գործունեության ճշգրտման, ուսուցման գործընթացի բարելավման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով: Հետադարձ կապը ուսուցչին հնարավորություն է տալիս պատկերացնելու, թե ինչպես է ընթանում ուսուցման գործընթացը, տեղեկատվություն է տրամադրում սովորողների ձեռքբերումների և դժվարությունների մասին:

II. ՄԻԱՎՈՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

 1. Միավորային գնահատումը կիրառվում է սովորողի կողմից ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը ստուգելիս: Միավորային գնահատումն իրականացվում է սովորողի գնահատականը գրանցելու-հաշվառելու միջոցով և ունի վերահսկող դեր:
 2. Միավորային գնահատումն ըստ նպատակահարմարության կիրառվում է՝
  1) դասաժամերին և ունի ծրագրային նյութի յուրացման մակարդակը ստուգող, խթանող և կարգավորող նշանակություն,
  2) դասավանդվող թեմայի ավարտին սովորողի` տվյալ թեմայից ձեռքբերումների մակարդակը պարզելու նպատակով,
  3) կիսամյակի ամփոփման փուլում, որի նպատակն է միավորով արտահայտել մեկ կիսամյակի ընթացքում սովորողի ձեռք բերած գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների մակարդակը:
 3. Հանրակրթական դպրոցի առաջին դասարանում միավորային գնահատում չի իրականացվում: Ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով: Տարեկան ամփոփիչ գնահատման նպատակով` ըստ հաստատված ձևի, յուրաքանչյուր սովորողի համար կազմվում է կրթական զարգացման բնութագիր:
 4. Միավորային գնահատումը հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում իրա- կանացվում է սկսած երկրորդ դասարանից:
 5. Սովորողների ուսումնառության ընթացիկ արդյունքները միավորային գնահատմամբ արտահայտելու համար երաշխավորվում են ստուգման հետևյալ տեսակները.
  1) բանավոր հարցում,
  2) գործնական աշխատանք,
  3) թեմատիկ գրավոր աշխատանք,
  4) կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք:
 6. Բանավոր կամ գրավոր հարցումները և գործնական աշխատանքները գնահատելիս հաշվի են առնվում դրանց կատարման համար գնահատվողից ակնկալվող պատրաստվածությունն ըստ առարկայական չափորոշչի պահանջների: Գործնական աշխատանքի դեպքում հաշվի են առնվում նաև աշխատանքի կատարման, վերլուծության և ամփոփման համար պահանջվող կարողությունն ու հմտությունը:
 7. Ուսումնական որոշակի նյութից սովորողի ուսումնական ձեռքբերումները գնահատելիս ուսուցիչը կարող է կիրառել գնահատման այլ սանղակներ, բայց պաշտոնական գրանցումների համար դրանք պետք է բերվեն 10 միավորային սանդղակի:

«13. Չափորոշչով սահմանվում են հանրակրթության հիմնական ծրագրերի բովանդակության հետևյալ բաղադրիչները՝

1) գիտելիք.

2) հմտություն.

3) դիրքորոշում.

4) արժեքային բաղադրիչ:» Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, բաժին VI 

Այս բաղադրիչներից ո՞րը ի՞նչ ձևով կգնահատեք։ Բերեք օրինակներ։

 • Գիտելիք: Գնահատումը ներառում է առարկայական, հարակից գիտություններից առաջարկվող և ինքնակրթությամբ հետաքրքիր, պահանջվող, ուսումնական նյութերի, դրանց արդյունավետ կիրառման, համեմատման, զուգադրման, վերլուծման և այլ հմտությունների շարունակական զարգացումը, ինչը կապահովի սովորողի մտածողության ճկունությունը և մտահորիզոնի ընդլայնումը:
 • Հմտություն: Գնահատումը ներառում է յուրացրած գիտելիքների հիման վրա մտքի ճկունության զարգացումը, յուրացրած գիտելիքները գործնականում կիրառելու հնարավորությունների ընդլայնումը:
 • Դիրքորոշում: Գնահատումը ներառում է որոշակի իրավիճակում, պարագայում հիմնավորված որոշում կայացնելու կարողությունը, այն ապահովող սկզբունքների կայունությունը:
 • Արժեք: Գնահատումը ներառում է սովորողի կողմից իր կրթական զարգացման, անձնային որակների ձևավորման և կենսական այլ գործընթացներում արժեհամակարգային մոտեցումը:

Ձեր դասավանդած առարկայում ի՞նչ կընդգրկեք «դիրքորոշում» և «արժեքային» բաղադրիչներում։

Օրինակ՝ գրականության դասաժամերին տարբեր ստեղծագործությունների քննարկումները թույլ են տալիս վերը նշված բաղադրիչները դիտարկել ու զարգացնել սովորողի հետ:

Չորրորդ պարապմունք 2ժամ

«39. Քանակական (միավորային) գնահատման համար կիրառվում է 10 միավորային սանդղակ: 10 միավորային սանդղակում որևէ թիվ չի հանդիսանում անբավարար գնահատական, և յուրաքանչյուր նիշ նկարագրում է աշակերտի հաջողության որևէ մակարդակ: Քանակական գնահատումը ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները, սկսվում 1 միավորից և չունի անբավարար սանդղակ։» Հանրակրթության պետական չաթորոշիչ, բաժին IX։

Ո՞րն է նորությունը, փորձեք մեկնաբանել։

Քանակական գնահատումը ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները, սկսվում 1 միավորից և չունի անբավարար սանդղակ:

«44. 1-4-րդ դասարաններում և 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում միավորային գնահատում չի իրականացվում: Ընթացիկ գնահատումը կատարվում է բնութագրման միջոցով, իսկ, որպես տարեկան ամփոփիչ գնահատական, կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի ուսումնական առաջադիմության բնութագիրը՝ համաձայն կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի»: Հանրակրթության պետական չափորոշիչ, բաժին IX։

Համարեք, որ ընդգրկված եք 4-րդ դասարանցու ուսումնական առաջադիմության բնութագիրը ստեղծող խմբում։ Ի՞նչ կընդգրկեիք այդ բնութագրում։

Բնութագրում կընդգրկեի սովորողի զարգացումն իր կարողությունների, հնարավորությունների սահմաններում, ինքնակրթության առկա վիճակը, նախասիրություններն ու դրանց ուղղված աշխատանքների, սովորողի արժեհամակարգային ներկա բնութագիրը:

Հինգերորդ պարապմունք 2 ժամ

Ուսումնական նախագծի կառուցվածքը, բաղադրիչները, կարող եք օգտվել համացանցից, գրականությունից։

 • նախագծի նպատակը
 • խնդիրները
 • ժամանակացույցը
 • մասնակիցները
 • իրականացման պայմանները
 • աշխատակարգը, նկարագիրը
 • ակնկալվող արդյունքը

Ուսումնական նախագծի իրականացման վերջում ի՞նչը և ինչպե՞ս կարելի է գնահատել։

Ուսումնական նախագծի իրականացման վերջում կարելի է գնահատել սովորողի հետաքրքրվածությունը, ներառվածությունը նախագծին, այլոց (դասընկերներ, ծնողներ) նախագծային աշխատանքում ներառելու ու նախագիծը զարգացնելու, շարունակական դարձնելու, տարածելու՝ սովորողի ոգևորությունը, նախագծի արդյունավետությունը սովորողի ուսումնական գործընթացում:

Վեցերորդ պարապմունք 2ժամ

Սովորողի ուսումնական բլոգը որպես սովորողի ուսումնական գործունեության արդյունքների գնահատման գործիք, ուսումնական բլոգին ներկայացվող պահանջներ, ծանոթացում ներկայացում։ Համապատասխանությունը գնահատման ձևակերպած սկզբունքներին։

Վերապատրաստողը համարվում է բաժինը յուրացրած և ստանում է 1 կրեդիտ, եթե իր բլոգում ունի առաջադրանքների (շեղատառերով գրված) 70 տոկոսից ավելին։

Հետազոտական աշխատանքի թեմաներ

 • Գնահատման գործընթացի գործառույթները
 • Գնահատման գործընթացի սկզբունքները
 • Ձևավորող գնահատումը՝ սովորողի առաջադիմության խթան
 • Քանակական գնահատումը՝ սովորողի առաջադիմության արձանագրում
 • Սովորողի անհատական պլանը՝ առաջադիմության բնութագրիչ
 • Սովորողի զարգացման բնութագիր